مشاهده فوری

برنج فجر 5 کیلوگرمی

۲۱۷,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

برنج فجر درجه یک 10 کیلو گرمی

۴۲۹,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

برنج فجر درجه یک 1 کیلو گرمی

۴۵,۴۰۰  تومان
مشاهده فوری

شکسته برنج فجر درجه یک 10 کیلوگرمی

۳۲۹,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

نیمه برنج فجر درجه یک 10 کیلو گرمی

۲۵۹,۰۰۰  تومان