مشاهده فوری

نیمه برنج فجر درجه یک 10 کیلو گرمی

۲۵۹,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

شکسته برنج فجر درجه یک 10 کیلوگرمی

۳۲۹,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

برنج فجر درجه یک 10 کیلو گرمی

۴۲۹,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

برنج فجر درجه یک 1 کیلو گرمی

۴۵,۴۰۰  تومان
مشاهده فوری

برنج فجر 5 کیلوگرمی

۲۱۷,۰۰۰  تومان